Regulamin Konkursu Wspomnienie z FEST-a

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu o nazwie: „“Moje wspomnienia z FEST Festivalu”   (dalej: „Konkurs”) jest Fest Festival Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Smolna 38/1, 00-375 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS:0000766893, NIP: 5252777162 (dalej „Organizator”)
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się  konkurs pod nazwą “Moje wspomnienia z FEST Festivalu”  (zwany dalej „Konkursem”).
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.05.2023 r. o godz, 16:00  a kończy się dnia 23.05.2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§ 2 UCZESTNICY i ZASADY KONKURSU

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która:
 1. ukończyła 13 rok życia posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz inne zgody wymagane przez niniejszy regulamin),
 2. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. posiada publiczne konto (profil) na portalu społecznościowym Instagram lub TikTok (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 
 2. Zadanie Konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”) polega na zamieszczeniu na publicznym koncie Uczestnika w serwisie Instagram lub w serwisie TikTok  publikacji w formie krótkiego filmu, używając dowolnej piosenki artysty z tegorocznego składu muzycznego(dalej “Praca Konkursowa”) z oznaczeniem Pracy Konkursowej hasztagiem “#maniFESTyourself oraz profilu fest_festival w serwisie Instagram oraz serwisie TikTok”.
 3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe opisane w § 2 ust. 3 Regulaminu w czasie trwania Konkursu. 
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 
 5. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym  podawanie do wiadomości publicznej treści przesłanej Pracy Konkursowej oraz informacji o przyznaniu Nagrody wybranym Zwycięzcom na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat). Wyrażenie ww. zgody na Upublicznienie Projektu nie oznacza przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Projektu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej w przypadku gdy Uczestnik: 
 1. narusza zasady określone w Regulaminie,
 2. nie działa w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
 3. działa z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram lub TikTok,
 4. tworzy fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram lub TikTok,
 5. narusza regulamin serwisu Instagram lub TikTok,
 6. używa w Zadaniu Konkursowym powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 PRAWA DO WYKONANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Organizator zastrzega, że z chwilą doręczenia mu Pracy Konkursowej przez Uczestników nabywa niewyłączną licencję upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§ 4 NAGRODY

 1. Łącznie w Konkursie przyznanych zostanie 21 nagród (dalej łącznie zwanych  „Nagrodami” lub osobno „Nagrodą” ) w postaci:  
 1. dwudziestu Nagród w postaci podwyższeń standardu biletu na FEST Festivalu 2023 na bilet VIP, z zastrzeżeniem, że 10 nagród określonych w niniejszym punkcie przypada na Zwycięzców biorących udział w Konkursie poprzez serwis Instagram, a pozostałe 10 nagród przypada na Zwycięzców biorących udział w Konkursie poprzez serwis TikTok
 2. jednej zorganizowanej wycieczki po terenie FEST Festivalu 2023 w Parku Śląskim w Chorzowie w dniu 12.08.2023 r. trwającej od godz. 14:30 do godz 16:00 uzgodnionej jeden dzień przed terminem wycieczki przez Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu z Zwycięzcą, któremu została przyznana ww. Nagroda;
 1. Nagroda w postaci podwyższenia standardu biletu na  bilet VIP polega na wygenerowaniu nowego biletu na podstawie posiadanego wcześniej biletu, który uczestnik zakupił przed upływem końcowego terminu trwania Konkursu. Nagroda ta nie uprawnia do zmiany ilości dni na bilecie. 
 2. Warunkiem przyznania  nagrody w postaci zorganizowanej wycieczki po terenie FEST Festivalu  jest posiadanie przez Zwycięzcę biletu uprawniającego do udziału w FEST Festivalu 2023 w dniu 12.08.2023 r. 

§ 5  ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową komisję konkursu (dalej zwaną „Komisją”). Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: „Zwycięzców”). 
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 21 Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane będą Nagrody opisane w §4.
 4. Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny kultury, nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 26.05.2023 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez komentarz Organizatora pod Pracą Konkursową Zwycięzcy opublikowaną  zgodnie z § 2 ust. 3 w serwisie Instagram bądź serwisie Tik-Tok, oznaczoną hasztagiem #maniFESTyourself w najpóźniej dnia 26.05.2023. W przypadku opóźnienia w  ogłoszeniu Zwycięzców, Organizator nie ponosi za takie opóźnienie odpowiedzialności, jeśli  wynika ono z przyczyn niezależnych od Organizatora lub pomimo zachowania przez niego  szczególnej staranności.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia przez Organizatora komentarza pod opublikowaną zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu Pracą Konkursową Zwycięzcy, wiadomości prywatnej na profil Organizatora w serwisie Instagramie lub TikTok, z którego otrzymał informację o przyznaniu nagrody,  informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail na który ma zostać przesłana Nagroda.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Zwycięzcę danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres email wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę, w odpowiedzi na informację powiadamiającej o przyznanej Nagrodzie, wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 10. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. 
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie wysłane na adres email: konkurs@followthestep.com.
 13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 14. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania zamiany Nagrody na inną oraz prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną albo na inną rzecz ani  świadczenie.
 15. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w  § 3 Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody.  

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Smolna 38/1, 00-375 Warszawa  oraz na adres e-mail iod@followthestep.com. 
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail iod@followthestep.com
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania świadczonych w ramach realizacji Konkursu usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Uczestników Konkursu.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.na adres: Fest Festival Sp. z o.o, ul. Smolna 38/1, 00-375 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Wspomnienie z Festa”. 
 3. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Konkursu Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi Konkursu na adres email konkurs@followthestep.com
 4. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Konkursu. 
 5. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację. W przypadku gdy problem zgłoszony przez Uczestnika jest skomplikowany, Organizator może przedłużyć termin odpowiedzi na reklamację o maksymalnie 14 dni, o czym poinformuje Uczestnika wraz z podaniem daty, do której jego reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 7. Reklamacje spóźnione lub niezgodne z Regulaminem nie będą rozpatrywane.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2023 r. 
 2. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie
 3. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Instagram, lub TikTok, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internetu.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 (Dz.U.2023.227) oraz nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 6. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: wwww.festfestival.pl/konkurs i w siedzibie Organizatora.
 7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram i TikTok, ani z nim związany. 
 9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram oraz TikTok z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 10. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu.
 11. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. 
Newsletter